Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. opdrachtgever                : de partij die opdracht geeft
 2. opdrachtneemster         : Klaartje Cuppen, Bureau Klaar

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en opdrachtgever. Als de voorwaarden wijzigen, wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door opdrachtneemster en opdrachtgever ondertekend is, of op enige andere wijze zoals nader overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtneemster.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behalve als anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtneemster.
 3. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen dit op tijd en in onderling overleg doen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach/huiswerkbegeleider/ouderbegeleider verwacht mag worden.
 2. Opdrachtneemster zal tijdig aangegeven indien en voor zover tijdens een bestaande opdracht sprake is van meerwerk, waarbij Partijen steeds in onderling overleg zullen bepalen of deze werkzaamheden verricht zullen worden en dientengevolge door opdrachtneemster aan opdrachtgever in rekening brengen worden.
 3. Zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever mag opdrachtneemster geen derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van de opdracht.

 

Artikel 5. Geheimhouding

Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden over de aard en de inhoud van de opdracht.

 

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtneemster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Opdrachtneemster kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 7. Arbeidsloon

 1. Het arbeidsloon van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. De BTW zal apart op de factuur vermeld worden. De BTW zit bij de prijzen op de tarievenlijst inbegrepen.

 

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overmaking op een door opdrachtneemster aan te wijzen bankrekening.
 2. Het arbeidsloon van opdrachtneemster wordt periodiek of na elke sessie  aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtneemster hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtneemster maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annulering en opzegging

 1. Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Als de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, worden de volledige kosten van de niet nagekomen afspraak aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij te worden meegedeeld, onder opgaaf van reden, met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft.